Konkurs plastyczny „Zainwestuj w naszą planetę”

 

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. ORGANIZATOR.

  Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

 2. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY.

  Celem konkursu jest edukacja, ochrona środowiska i zdrowia poprzez przygotowanie plakatów promujących: ochronę gatunków zagrożonych, ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia ludzkiego. Tematyka powinna odnosić się do tegorocznego hasła Światowego Dnia Ziemi – „Zainwestuj w naszą planetę”

 3. ZASIĘG KONKURSU.

  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Chełm Śląski w czterech kategoriach wiekowych:

  I – dzieci przedszkolne (3-6 lat);

  II – uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III szkoły podstawowej;

  III – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV-VI szkoły podstawowej;

  IV – uczniowie szkół podstawowych – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

 4. ZASADY UDZIAŁU I PRZEPROWADZANIA KONKURSU.

  Nadesłanie drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Kultury ul. Owocowa 10, 41-403 Chełm Śląski lub osobiste dostarczenie pracy plastycznej:

  • wykonanej dowolną techniką w formie plakatu,

  • w formacie A3,

  • tematycznie związanej z hasłem Światowego Dnia Ziemi 2023 r. „Zainwestuj w naszą planetę”;

  • praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę wg Załącznika Nr 1 (prosimy nie podpisywać prac z przodu),

  • przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem prawa na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: bezterminową prezentację w portalu społecznościowym Facebook, prezentowanie plakatów na wystawie stanowiącej kontynuację konkursu,

  • prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 1. WYNIKI.

O wynikach konkursu organizator powiadomi na stronie internetowej www.gok.chelmsl.pl, a także na portalu społecznościowym Facebook. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem.

 1. PRACE NALEŻY NADESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ DO 21 KWIETNIA 2023 R.(decyduje data wpływu). Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD.

  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 kwietnia 2023 r. podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim, którym towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej. Podczas wystawy pokonkursowej będzie można zobaczyć tylko prace wybrane przez organizatora. Przewidziane nagrody rzeczowy, które nie zostaną odebrane do 31 maja 2023 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

ZAPRASZAMY!!!

Załącznik nr 1 do pobrania poniżej ↓

metryczka_plastyczny