MIKOŁAJKI

Zapraszamy wszystkie dzieci na MIKOŁAJKI z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Bilety do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury.
Zapraszamy !!!!

KONKURS PLASTYCZNY

Gdy zapada zmrok spada widoczność pieszych na drodze dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. W propagowaniu idei noszenia odblasków i bycia widocznym zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem : „ Bądź widoczny na drodze„ . Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej bezpieczne zachowania w ruchu drogowym poprzez noszenia odblasków . Celem konkursu jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze, kształtowanie właściwych zachowań oraz zachęcanie pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Bądź widoczny na drodze

Gdy zapada zmrok spada widoczność pieszych na drodze dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. W propagowaniu idei noszenia odblasków i bycia widocznym zorganizowany został konkurs plastyczny pod hasłem : Bądź widoczny na drodze„ . Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej bezpieczne zachowania w ruchu drogowym poprzez noszenia odblasków . Celem konkursu jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze, kształtowanie właściwych zachowań oraz zachęcanie pieszych i rowerzystów do korzystania z elementów odblaskowych.

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

2. Konkurs przeznaczony dla dzieci przedszkolnych (3-6 lat) i uczniów szkół podstawowych.

I kategoria przedszkola (3-6 letnie)

II kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

III kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI

IV kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII

3. Celem konkursu jest:

Kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań w ruchu drogowym w charakterze pieszego i przeciwdziałanie zagrożeniom komunikacyjnym. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów poprzez zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz wypracowanie nawyku noszenia odblasków celem zwiększenia widoczności na drodze.


4. Technika wykonaniaprace wykonane mogą być dowolną techniką w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę ).

FORMAT PRACY PLASTYCZNEJ A-3

5. Kryteria oceny:

Estetyka wykonania pracy, trudność wykonania, pomysłowość, samodzielność (prace wykonane przez rodziców nie będą brane pod uwagę).


6. Termin nadsyłania prac plastycznych do Gminnego Ośrodka Kultury upływa 17 listopada

2023 r. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą mailową (gok.chelmsl.konkurs@gmail.com)

Wyniki konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 22 listopada 2023 r.

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

8. Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno promocyjnych.

10. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, przedszkole, klasę oraz numer telefonu kontaktowego.

Prosimy nie podpisywać prac z przodu!

11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

13. Nagrody nieodebrane do 8—go grudnia 2023 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

ZAPRASZAMY!

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Bądź widoczny na drodze

.………………………………………………

 

miejscowość, data

……………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………….. ………….wiek……………

 

…………………………………………… ………………………………………

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna )

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs plastyczny

Bądź widoczny na drodze ”

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………

Wiek dziecka…………………………………

Nazwa i adres placówki…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………..

 

SZACHY

Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące zajęć uzyskają Państwo pod numerem telefonu : 508 721 651.
Zapraszamy !

WYSTAWA

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ MALARSKĄ PANA ALEKSANDRA KISZKI. WYSTAWĘ MOŻNA OGLĄDAĆ OD 7 LISTOPADA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY. ZAPRASZAMY.

ZAJĘCIA TANECZNE

UWAGA!!! ZMIANA GODZIN ZAJĘĆ TANECZNYCH 

Rozpoczynamy zapisy na zajęcia taneczne. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zapisanie dziecka. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

WARSZTATY PLASTYCZNE 2023/2024

Rozpoczynamy zapisy na warsztaty plastyczne dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsze zapisanie dziecka. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.