O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

Powstał decyzją Rady Gminy w Chełmie Śląskim. Został powołany do życia w 1997 roku pod nazwą Gminna Świetlica Środowiskowa. Na przestrzeni tego czasu – do dziś zmieniło się wiele. 1.10.2012 r. Gminna Świetlica Środowiskowa zmieniła nazwę na Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim.

Niezmienna jednak pozostaje nasza misja – najlepiej jak tylko można staramy się zapewnić warunki do rozwoju i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, rozpowszechnianiu kultury oraz upowszechnianiu wiedzy. Stawiamy na rozwój. Współpracujemy z stowarzyszeniami, placówkami kulturalno – oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Organizujemy koncerty i warsztaty muzyczne. Mała galeria, którą stworzyliśmy, zapewnia możliwość prezentacji dorobku artystycznego twórców. Dbamy o bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych. Organizujemy również spotkania z psychologiem w wybrane dni miesiąca. Dla seniorów mamy przygotowaną specjalną ofertę z zakresu zajęć ruchowych pt. „Aktywny senior”. Ponadto przy naszej placówce swoją działalność skupia zespół regionalny „Kopciowiczanki”.

Prowadzimy zajęcia artystyczno-edukacyjne:

  • pracownię plastyczno – ceramiczną,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach (gitara, ukulele, pianino),
  • zajęcia z zakresu samoobrony,
  • zajęcia tańca współczesnego i towarzyskiego.

 

 

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10.00 – 18.00
Wtorek: 10.00 – 18.00
Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek: 10.00 – 18.00
Piątek: 10.00 – 18.00

Numer telefonu: 32 708 00 35

Adres: ul. Owocowa 10; 41-403 Chełm Śląski

E-mail: swietlica.chelmsl@interia.pl

Strona internetowa: gok.chelmsl.pl

Facebook: kliknij

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność inną niż artystyczna.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.Dz.U. z 2001 Nr 13, poz.123 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn.zm.),

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r Nr 152, poz.1223 z późn.zm),

5) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Ośrodek posiada osobowość prawną i wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

2. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Chełm Śląski.

3. Ośrodek może posługiwać się skrótem GOK.

4. Ośrodek używa pieczątek z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 4. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Chełmie Śląskim przy ul. Owocowej 10.

2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Chełm Śląski.

§ 5. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Chełm Śląski, zapewniając mu odpowiednie warunki działania.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. Ośrodek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa, rozwojowi kultury oraz upowszechnianiu wiedzy.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,

2) organizowanie różnorodnych form edukacji: kulturalnej, społecznej i wychowania przez sztukę,

3) zapewnienie warunków rozwoju talentów i twórczości kulturalnej oraz aktywności społecznej w sferze kultury, zwłaszcza w społecznym ruchu kulturalnym,

4) kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturowych, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) koordynowanie działalności kulturalnej w gminie,

6) rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,

7) realizacja programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych.

§ 8. Powyższe zadania Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:

1) popularyzowanie regionalnego ruchu artystycznego, przeglądów twórczości,

2) organizowanie koncertów, imprez artystycznych, rozrywkowych, imprez środowiskowych, wycieczek, wystaw, odczytów, konkursów,

3) organizowanie zespołów artystycznych, kół zainteresowań, rozwijanie ich działalności,

4) prowadzenie kursów m.in. gry na instrumentach muzycznych, tańca i innych form,

5) organizowanie różnorodnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

6) współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami kultury,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, , informacyjnej oraz wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Chełm Śląski, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Ośrodka, przy zachowaniu zasad przewidzianych w prawie pracy i przepisach szczegółowych.

§ 10. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w Rozdziale II. Statutu,

2) prowadzenie działalności Ośrodka zgodnie z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,

3) dbałość o mienie Ośrodka i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami finansowymi,

4) opracowywanie i wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń,

5) składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Ośrodka.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 11. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

§ 12. 1. Przychodami Ośrodka są:

1) dotacje budżetowe przyznawane przez Gminę Chełm Śląski,

2) dotacje z budżetu państwa,

3) wpływy z prowadzonej działalności,

4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

6) inne prawem przewidziane źródła.

2. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

§ 13. 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Gminę oraz uwzględniający zasady gospodarności i efektywności wykorzystania posiadanych środków .

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych.

§ 15. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może udzielić pisemnego upoważnienia do dokonywania w/w czynności innym pracownikom Ośrodka.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 16. 1. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w trybie jego nadania.

2. Zmiany statutu podlegają wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury.