Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin

uczestnictwa w zajęciach i warsztatach organizowanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim.

I. PODSTAWOWE POJĘCIA W REGULAMINIE:

Uczestnik – osoba pełnoletnia / małoletnia, za którą regulamin podpisuje rodzic, bądź prawny opiekun, która podpisała niniejszy regulamin i zapisała się do wybranej pracowni, lub na wybrane zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim.

Instruktor – uprawniona osoba prowadząca zajęcia, będąca odpowiedzialna za Pracownię, z którą Gminny Ośrodek Kultury podpisał stosowną umowę.

Pracownik – pracownik działu merytorycznego lub administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury sprawujący bezpośredni nadzór merytoryczny lub administracyjny nad funkcjonowaniem Pracowni

w Gminnym Ośrodku Kultury.

Zajęcia – cykliczne stałe zajęcia artystyczne i edukacyjne organizowane na terenie Gminnego Ośrodka Kultury odbywające się według ustalonego harmonogramu.

Warsztaty – pojedyncze zajęcia tematyczne, bądź określony czasem blok zajęć skupionych wokół

określonych zagadnień artystycznych bądź edukacyjnych.

Pracownia – zorganizowana forma zajęć / warsztatów, artystycznych lub edukacyjnych posiadająca wyznaczonego instruktora, miejsce oraz harmonogram zajęć.

Każdy Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących w miejscach, w których prowadzone są zajęcia, organizowane przez GOK oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktorów lub Pracowników. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników zajęć lub warsztatów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

1. Organizatorem zajęć i warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury mieszczący się w Chełmie Śląskim przy ulicy Owocowej 10, NIP: 6462496234 REGON: 273564410.

2.Wszystkie zapisy na zajęcia prowadzone są przez sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim.

3.Gwarancją uczestnictwa w zajęciach i warsztatach jest uiszczenie odpłatności zaraz po dokonaniu zapisu na wybrane zajęcia oraz zebranie się wymaganej liczby uczestników.

4.Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc. Wyjątek stanowią Uczestnicy, którzy chcą kontynuować naukę w następnym roku i nie zalegają z płatnościami za rok bieżący. Uczestnicy tacy będą mieli możliwość zapisania się do Pracowni w pierwszej kolejności.

5.Osoby przyjęte na zajęcia (lub ich opiekunowie) mają obowiązek wypełnienia „Karty Uczestnika” załącznik nr 1 do regulaminu nie później niż 14 dni od chwili zapisania się na zajęcia, i dostarczeniu do Instruktora danej pracowni lub złożenia w sekretariacie.

6.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i warsztatach uczestników z lat ubiegł uregulowanie ewentualnych zaległości względem GOK z poprzedniego sezonu.

7. GOK zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć i warsztatów, o czym bezzwłocznie poinformuje uczestników zajęć zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej GOK oraz na tablicy ogłoszeń w danej placówce, oraz w miarę możliwości osobiście, mailowo bądź za pomocą wiadomości sms.

8.Zajęcia lub warsztaty odbywają się w lokalizacjach wyznaczonych przez GOK, w godzinach od 12:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

9.Czas trwania oraz terminy zajęć i warsztatów ustala Dyrektor GOK w porozumieniu z Instruktorem.

10.Zajęcia i warsztaty odbywają się we wszystkie dni powszednie, zgodne z dniami nauki szkolnej (weekendy brane są pod uwagę w przypadku szczególnych zajęć/warsztatów) i soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni określonych przez GOK, jako wolne od realizacji zajęć i warsztatów.

11. Instruktor ma prawo, w porozumieniu z Dyrektorem GOK, usunąć uczestnika zajęć w przypadku:

• braku opłaty za zajęcia po upływie wyznaczonego terminu płatności,

• nagannego zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć,

• absencji w wyniku której odwoływane są próby, premiery, koncerty oraz inne wydarzenia, w których uczestniczy grupa zajęciowa,

• rażącego naruszenia regulaminu zajęć,

• stanu zdrowia uczestnika, który w ocenie instruktora zagraża innym uczestnikom lub prowadzącemu

1. Powstanie grupy warsztatowej bądź zajęciowej jest możliwe, tylko po zapisaniu się określonego minimum Uczestników, którzy dokonają wpłaty pełnej kwoty za pierwszy miesiąc zajęć w wyznaczonym przez GOK terminie.

2.Minimalną liczbę Uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć lub warsztatów ustala Dyrektor GOK.

3.Zmniejszenie liczby Uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej. O zamiarze likwidacji pracowni Uczestnicy poinformowani zostaną z miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Terminy i ilość wszystkich zajęć w danym roku szkolnym są znane i wyszczególnione w harmonogramie poszczególnych zajęć dostępnym na stronie internetowej GOK.

5.Zajęcia odbywają się według harmonogramu ustalonego pomiędzy Instruktorem a Dyrektorem GOK.

6.Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Uczestnik rezygnuje, przekazując ustną informacje pracownikowi merytorycznemu w sekretariacie GOK lub pisemnie u Instruktora.

7. Uczestnicy, którzy nie zrezygnują z zajęć pisemnie bądź przekazując informację ustną pracownikowi merytorycznemu traktowani będą jako zapisani do Pracowni i zobowiązani będą do wnoszenia opłat za zajęcia.

8.Rezygnacja z zajęć lub warsztatów nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. Opłaty za zajęcia i warsztaty Uczestnik dokonuje w kasie GOK lub przedstawiając dokument opłaty za zajęcia najpóźniej do 10 dnia bieżącego miesiąca w którym nastąpiła rezygnacja , (wtorek, środa w godz. 12:00-20:00, lub czwartek godz. 12:00-16:00)

9. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby na nie zapisane i spełniające wymagania wiekowe. Uczestnik nie może odstąpić udziału w opłaconych zajęciach bądź warsztatach osobom trzecim.

10.O obecności rodzica bądź opiekuna towarzyszącego dziecku podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący zajęcia.

11.W przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca) choroby Uczestnika zgłoszonej na piśmie lub mailowo na adres : swietlica.chelmsl@interia.pl, dokonuje się natychmiastowego zwrotu wpłat za zajęcia w czasie absencji uczestnika i zawiesza się przyjmowanie wpłat do czasu pełnego powrotu do zdrowia. W takiej sytuacji Uczestnik zostaje wypisany z pracowni. Aby kontynuować zajęcia należy go powtórnie zapisać.

12.Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora oraz brania systematycznego sumiennego udziału w zajęciach, występach, koncertach, wyjazdach i innych wydarzeniach organizowanych przez GOK.

13. Rodzice lub Opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dziecka do sali zajęciowej oraz odbierania z niej. GOK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu planowanych zajęć.

14.Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć.

15.Obecność na zajęciach jest kontrolowana przez Instruktora i odnotowywana w dzienniku zajęć.

16. Dokumentem potwierdzającym obecność Uczestnika na zajęciach lub warsztatach jest

dziennik zajęć lub warsztatów prowadzony przez Instruktora. Dziennik powinien znajdować się na terenie GOK. Po zajęciach dziennik zostaje zdeponowany w pokoju Instruktorów.

Dane kontaktowe w dzienniku muszą być pełne i aktualne.

III. ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ:

1.Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:

• choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora,

• gdy na terenie GOK odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć,

• zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.

1. Z ważnych powodów GOK ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania się warsztatów i zajęć, o czym poinformuje uczestników za pomocą informacji pisemnej na stronie www., na profilu Facebook, oraz o ile jest to możliwe indywidualnie każdego Uczestnika zajęć lub warsztatów. Nie później niż w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 20.00.

2. GOK zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego.

3. Zajęcia, które nie odbędą się z winy GOK bądź Instruktora (w przypadku innym niż choroba pracownika potwierdzona Zwolnieniem Lekarskim) muszą zostać odrobione w innym terminie ustalonym wspólnie z Uczestnikami zajęć lub w przypadku niepełnoletnich Uczestników, z ich rodzicami/opiekunami prawnym.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I SAL ZAJĘCIOWYCH:

1. Korzystanie z wyposażenia sal i pracowni odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Z sal wolno korzystać wyłącznie podczas obecności instruktora lub upoważnionego pracownika GOK.

3. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia lub warsztaty należy niezwłocznie poinformować Instruktora.

4.Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Gminnego Ośrodka Kultury. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

5.Uczestnikom nie wolno opuszczać sali, w której odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

6. GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzu, w salach, garderobie i szatni. Cenne rzeczy, które Uczestnicy posiadają na zajęciach proszę deponować u Instruktora.

7. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy i używania telefonów komórkowych, palenia wyrobów tytoniowych, picia alkoholu i używania środków odurzających.

8.W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej, kosztami związanymi z ww. zdarzeniem zostanie obciążony sprawca. Za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

V. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA:

1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Opłaty za zajęcia dokonywane są do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczynający zajęcia, tzw. miesiąc rozliczeniowy.

3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała, zryczałtowana i uzależniona od ilości zajęć w harmonogramie ustalonym przez Instruktora na cały rok. Ilość zajęć w miesiącu nie ma wpływu na wysokość raty za zajęcia, chyba że Regulamin Pracowni stanowi inaczej, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.

4. Osoby z nieuregulowaną płatnością nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

5. Uczestnik zajęć nie ma prawa samodzielnego zmniejszania odpłatności za zajęcia.

6. W przypadku choroby Instruktora, lub kiedy informacja o odwołanych zajęciach pojawiła się później niż w dniu poprzedzającym zajęcia do godziny 20:00 Uczestnikom zajęć przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty za zajęcia (o ile zajęcia nie zostały odpracowane).

5. Opłata za zajęcia i warsztaty obejmuje: opłacenie instruktora, niezbędne materiały, narzędzia i wyposażenie pracowni. (Z opłat uiszczanej przez uczestnika zajęć , częściowo refundowane są powyższe) refundowane są wyjazdy na konkursy, przeglądy, materiały plastyczne, dekoracje i inne niezbędne do funkcjonowania pracowni materiały w wymiarze określanym przez Dyrektora GOK, adekwatnym do wpłat z danej pracowni. W szczególnych przypadkach Uczestnik może być poproszony o współfinansowanie wyjazdów, bądź wpisowego na konkursy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach i warsztatach może być zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów. Co określone będzie w Regulaminie Pracowni.

6. Instruktorzy nie mają prawa pobierania od Uczestników opłat za udział w zajęciach lub warsztatach. Chyba, że stanowią odrębny podmiot prawny wynajmujący Salę od GOK lub podpisana jest z nimi umowa zwalniająca GOK z pobierania opłat, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.

7. Niedokonanie wpłaty za dwa kolejne miesiące zajęć lub warsztaty skutkuje uruchomieniem procesu windykacji zaległych zobowiązań i wykreśleniem z listy Uczestników.

8.W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzin wielodzietnych i dzieci z domu dziecka istnieje możliwość zwolnienia uczestnika z opłat za zajęcia bądź przyznaniu zniżki w opłatach.

9.Decyzję o przyznaniu zwolnienia z opłat, bądź przyznaniu zniżki za zajęcia podejmuje Dyrektor GOK na wniosek Uczestnika.

10. Wpłaty dokonywane są na konto GOK z dokładnym opisem wpłaty, bądź w sekretariacie GOK w (wtorek, środa w godz. 12:00-20:00, lub czwartek godz. 12:00-16:00)

11. Reklamacje mogą Państwo zgłaszać na adres: swietlica.chelmsl@interia.pl lub pod numerem telefonu: 32 7080035 Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.

12. Każda płatność musi zawierać następujące informację Imię i Nazwisko Uczestnika, Miesiąc, za który wnoszona jest płatność i nazwę Zajęć/Warsztatów Niepełny opis może być przyczyną złego zaksięgowania wpłaty.

VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.

2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

3. Informacje o Gminnym Ośrodku Kultury znajdziecie Państwo na stronie INTERNETOWEJ PLACÓWKI.

4. Podpisując regulamin Uczestnik/Opiekun/Rodzic oświadcza, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do aktywności Uczestnika na zajęciach. O wszystkich kłopotach zdrowotnych, które mogłyby być przeciwwskazaniem do prowadzonej podczas zajęć aktywności, należy bezzwłocznie poinformować Instruktora. Instruktor może z przyczyn zdrowotnych nie pozwolić na kontynuowanie uczestnictwa w Zajęciach.

5. Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GOK zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz.1000. Załącznik nr 2.

6. Gminny Ośrodek Kultury w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy zajęć dostarczając uczestnikowi pismo wypowiadające wraz z uzasadnieniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie opinie i skargi dotyczące zajęć uczestnicy lub ich rodzice czy opiekunowie prawni kierują bezpośrednio do Dyrektora GOK.

2. Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor po konsultacji
z instruktorem.

3. Wzór karty zgłoszenia uczestnika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w formie zdjęć lub filmów dokumentalnych promujących zajęcia i wydarzenia kulturalne jednostki, a także do przetwarzania danych osobowych, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHELMIE ŚLĄSKIM

 • Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż:
 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą
  w Chełmie Śląskim przy ul. Owocowa 10.
 • 2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
  z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@chelmsl.pl.
 • 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z form działalności statutowej prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a RODO.
 • 4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat, jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
 • 5. Kategorie wymaganych danych osobowych:
 • – imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, wizerunek;
 • – w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia danymi uzupełniającymi będą: imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numer telefonu rodziców (prawnych opiekunów).
 • 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych.
 • 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz za pomocą edytora tekstu lub grafiki.
 • 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego w pkt. 3, nie dłużej niż 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Pani/Pan ostatni raz korzysta/a z form działalności statutowej oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim.
 • Po tym okresie wszystkie dane osobowe, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zostaną trwale usunięte.
 • 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 • 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zał. nr 1 do Regulaminu

KARTA UCZESTNIKA

RODZAJ ZAJĘĆ ……………………………………………………………………………………………………………

DANE UCZESTNIKA

NAZWISKO ………………………………………………………….……………………………………………………..…

IMIĘ ……………………………………………………………………………….……..…………………………………..……

DATA I MIEJSCE URODZENIA ……………………………………………………………….……………………………..……

PESEL ………..………………………………………………….………………………………………………………….……………………

ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………..……………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY …………………………………………..…………………………………………………………………

ADRES E-MAIL ………………..……………………………………………………………………..…………………………………………

W

YRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU MOJEGO DZIECKA

PO ZAJĘCIACH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W CHELMIE ŚLASKIM.

……………………………………………………..

DATA I PODPIS UCZESTNIKA
LUB RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Zał. nr 2 do Regulaminu

……………………………………………………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

OŚWIADCZENIE

Udział w zajęciach artystycznych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmie Śląskim Kultury jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza publikację wizerunku.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim oraz klauzulą informacyjną dla uczestników zajęć artystycznych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię
i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, dodatkowo w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia: imiona
i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów), w celu korzystania z form działalności statutowej prowadzonych przez GOK oraz promocji przedsięwzięć artystycznych.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku / wizerunku dziecka podczas zajęć, konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez GOK, wykorzystanie tego wizerunku oraz danych osobowych poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej GOK, plakatach oraz tablicach ściennych w celu informacji i promocji, utrwalenie (zapisu) we wszystkich możliwych formach (fotografia, audio, wideo), zwielokrotnianie na nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet.

…………………………………………………………………………………………….

DATA I PODPIS UCZESTNIKA
LUB RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 

l.p.    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

ROBOMANIA

PROGRAMOWANIE TO NASZE SUPER PROSTE ZADANIE!
 
Młodzi konstruktorzy i przyszli robotycy na start! Czy wiecie, że
budowanie, programowanie, sterowanie i eksperymentownie to najlepsza
zabawa pod słońcem? A przy tym bardzo praktyczna nauka robotyki i
informatyki?
Trenerzy Akademii Robotyki i Programowania „ROBOMANIA” zapraszają na
kolejny cykl semestralnych warsztatów z legorobotyki i kodowania
(wrzesień 2018-luty 2019) do Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim
.
W tym roku do wyboru aż 3 poziomy zaawansowania warsztatów:
POZIOM PODSTAWOWY– BUDUJESZ? (8-14 lat) Jeśli Twoje dziecko potrafi w
domu godzinami układać klocki Lego, lubi zabawy konstruktorskie,
chciałoby zacząć przygodę z prawdziwymi, poruszającymi się robotami,
nauczyć się krok po kroku tworzenia programów do ich sterowania i bawić
się przy tym wyśmienicie wybierz dla niego poziom podstawowy!  Ponad 20
robotów do zbudowania (ok.60 godzin zajęć !). Na każdych zajęciach nowa
legokonstrukcja, kreatywna, twórcza praca pod okiem specjalisty,
tworzenie pierwszych programów w wizualnym, bloczkowym języku LABView.
Proste easy-boty, rake-boty siłacze, roboty bramkarze, robo-drukarki,
gitary, syczące i atakujące cobry, wyścigi dragsterów, walki sumobotów,
taniec synchroniczny robotów, strzelające maszyny barobalistyczne
(katapulty), humanoidy oraz wielofunkcyjne platformy robotyczne.  A to
tylko niewielka część atrakcji.
Dla najbardziej zaangażowanych Robomaniaków prawdziwa NAGRODA
–NIESPODZIANKA :
Udział w naszej drużynie na corocznym Międzynarodowym Turnieju Robotów
Robotic Tournament 2019!
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY- GŁÓWKUJESZ? EKSPERYMENTUJESZ!( 10-15 lat).
Jeśli Twoje dziecko lubi eksperymentować, podłączać kabelki, diody led,
wyświetlać napisy, sterować urządzeniami, bramkami, oświetleniem;
sprawdzać, główkować; lubi gry komputerowe i jest ciekawe jak się je
tworzy; chce nauczyć się sterownia i kodowania prostych mikrokontrolerów
Microbit w kilku prostych językach (Scratch, Microsoft Blocks System,
Touch Develop, początki języka tekstowego Python) oraz spróbować
tworzenia pierwszych gier komputerowych, wybierz dla niego poziom
średniozaawansowany. Na tych zajęciach nie można się nudzić. Tutaj po
prostu się dzieje!
POZIOM ZAAWANSOWANY – PROGRAMUJESZ! ( dwie grupy wiekowe: 10-14 lat i
15-17 lat) Jeśli Twoje dziecko lubi wyzwania i chce czegoś więcej; miało
styczność z programowaniem lub jeszcze nie, ale bardzo chciałoby od
podstaw poznać tekstowy, obiektowy język Python, ten kurs jest właśnie
dla niego! Python to jeden z najpopularniejszych, szeroko
wykorzystywanych w praktyce języków programowania. Podczas warsztatów
oprócz tajników kodowania młodzież uczy się tworzenia w Pythonie
programów do sterowania urządzeniami typu Micro-Pyth (mikrokontrolery i
sterowniki Arduino), które komunikują się z Internetem! Daj swojemu
dziecku doby start w przyszłość pod okiem doświadczonych trenerów-
programistów, wybierz dla niego zaawansowany poziom warsztatów!
 
STARTUJEMY REGULARNY NABÓR DO NOWYCH GRUP!
Szczegółów i zapisów on-line szukajcie na www.robomania.pl oraz pod
numerem infolinii 730999823 (od 10.00 do 18.00). Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Lokalizacja: Gminny Ośrodek Kultury ul. Owocowa 10, Chełm Śląski.
 
BUDUJESZ? GŁÓWKUJESZ?  PROGRAMUJESZ? ZOSTAŃ Z NAMI MISTRZEM
PROGRAMOWANIA!

 

 

 

REGULAMIN PRACOWNI PLASTYCZNO-MALARSKIEJ, CERAMICZNEJ

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI

§ PRACOWNIA PLASTYCZNO- MALARSKA I CERAMICZNA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, PRZEZNACZONA DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I OSOBAMI DOROSŁYMI, WYPOSAŻONA JEST W ODPOWIEDNIE ZAPLECZE WARSZTATOWE, ZARÓWNO W ZAKRESIE SPRZĘTÓW, JAK I MATERIAŁÓW KONIECZNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH.

§ GOK WYPOSAŻA PRACOWNIĘ WEDŁUG POTRZEB ZGŁASZANYCH PRZEZ INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ (PLASTYCZNO-MALARSKICH I CERAMICZNYCH), W MIARĘ POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

§ ZA BEZPIECZEŃSTWO MAŁOLETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA ODPOWIADA INSTRUKTOR PROWADZĄCY BĄDŹ OSOBA GO ZASTĘPUJĄCA.

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI MAŁOLETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ SĄ ZOBOWIĄZANI DO ODBIERANIA DZIECI NIEZWŁOCZNIE PO SKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH.

RODZICE DZIECI STARSZYCH SAMODZIELNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE OŚWIADCZEŃ O ZGODZIE NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA PO SKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH LUB, JEŚLI SIĘ NA TO GODZĄ, W KAŻDEJ CHWILI KIEDY DZIECKO WYRAŻA CHĘĆ OPUSZCZENIA ZAJĘĆ (NA ŻĄDANIE).

NIEZŁOŻENIE ŻADNEGO OŚWIADCZENIA ZWALNIA GOK Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ, KTÓRY NIE ZOSTAŁ ODEBRANY PRZEZ OPIEKUNA PRAWNEGO.

§ UCZESTNICY ZAJĘĆ OBOWIĄZANI SĄ UŻYWAĆ UDOSTĘPNIONEJ IM PRACOWNI, JEJ WYPOSAŻENIA I I MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM I WSKAZÓWKAMI INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA.

WSZELKIE SZKODY WYNIKŁE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OPIEKUN PRAWNY DZIECKA LUB DOROSŁY UCZESTNIK ZAJĘĆ ZOBOWIĄZUJE SIĘ POKRYĆ Z WŁASNYCH ŚRODKÓW LUB SZKODĘ NAPRAWIĆ.

§ UCZESTNICY ZAJĘĆ NIE MOGĄ SAMOWOLNIE KORZYSTAĆ Z ZAPLECZA TECHNICZNEGO PRACOWNI. WEJŚCIE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE Z INSTRUKTOREM LUB NA JEGO POLECENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

§ W PRACOWNI WSZYSTKICH OBOWIĄZUJE POSZANOWANIE ZASAD KULTURY OSOBISTEJ I WZAJEMNEGO SZACUNKU.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

§ SEMESTRALNY KOSZT WARSZTATÓW PLASTYCZNO-MALARSKICH WYNOSI:(WRZESIEŃ 2015r.- CZERWIEC 2016r.). . . . . . 50,00ZŁ

§ MIESIĘCZNY KOSZT WARSZTATÓW CERAMICZNYCH

WYNOSI: W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY OD 30,00-60,00ZŁ

KAŻDY UCZESTNIK OBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA NA PIERWSZYCH ZAJĘCIACH W DANYM MIESIĄCU, DOWODU WPŁATY ZA TEN MIESIĄC.

§ DOWODEM WPŁATY SĄ: POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY W KASIE GOK LUB KARNET WPŁAT

§ INSTRUKTOR MA PRAWO NIEPRZYJĘCIA NA ZAJĘCIA OSÓB, KTÓRE NIE OKAZAŁY DOWODÓW WPŁATY. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z PŁATNOŚCI W TERMINIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZAWIESZENIEM UCZESTNIKA W ZAJĘCIACH DO CZASU UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI, POD WARUNKIEM ŻE JEGO DOTYCHCZASOWE MIEJSCE NIE ZOSTAJE ZAJĘTE PRZEZ INNĄ OSOBĘ.

§ WERNISAŻE, PRZYGOTOWANIA DO WYSTAW ORAZ UDZIAŁ W KONKURSACH TRAKTOWANE SĄ JAKO ZAJĘCIA.

§ MIESIĘCZNE OPŁATY STAŁE MAJĄ CHARAKTER RYCZAŁTOWY I SĄ NIEZALEŻNE OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU. OPŁATA NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANA JAKO SUMA WPŁAT ZA POJEDYNCZE ZAJĘCIA.

§ NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA NA ZAJĘCIACH NIE UPOWAŻNIA GO DO ŻĄDANIA ZWROTU DOKONANEJ OPŁATY I TRAKTOWANA JEST JAKO DOBROWOLNA REZYGNACJA Z ZAJĘĆ.

§ W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH ABSENCJA NA ZAJĘCIACH POWYŻEJ 50 PROCENT W DANYM MIESIĄCU, WYNIKAJĄCA ZE ZDARZENIA LOSOWEGO, UPOWAŻNIA UCZESTNIKA DO UBIEGANIA SIĘ O ZMNIEJSZENIE LUB CAŁKOWICIE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA DANY MIESIĄC. DECYZJE W TEJ SPRAWIE PODEJMUJE WYŁĄCZNIE DYREKTOR GOK NA PODSTAWIE PODANIA ZŁOŻONEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ, DO KOŃCA MIESIĄCA, KTÓREGO DOTYCZY NIEOBECNOŚĆ. PODANIE POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE.

§ ZAJĘCIA ODWOŁANE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE GOK ZOSTANĄ ODPRACOWANE W INNYM TERMINIE.

§ UCZESTNIK ZAJĘĆ LUB JEGO OPIEKUN PRAWNY ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI, W KTÓREJ OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ I AKCEPTUJE ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE WARUNKI UDZIAŁU W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNO-MALARSKICH, CERAMICZNYCH) ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK.

§ GOK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO POWIADAMIANIA UCZESTNIKÓW W/W ZAJĘĆ O ICH ODWOŁANIU ORAZ INNYCH ISTOTNYCH ZMIANACH POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNIE.