Konkurs plastyczny „Suknia Pani Jesień”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Suknia Pani Jesień”

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

Konkurs przeznaczony dla dzieci przedszkolnych (3-6 lat) i uczniów szkół podstawowych.

I kategoria przedszkola (3-6 letnie)

II kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

III kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI

IV kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII

Celem konkursu jest:

Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.


Technika wykonaniaprace wykonane mogą być dowolną techniką w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę ).

FORMAT PRACY PLASTYCZNEJ A-3

Kryteria oceny:

Estetyka wykonania pracy, trudność wykonania, pomysłowość, samodzielność (prace wykonane przez rodziców nie będą brane pod uwagę).


Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.

Termin nadsyłania prac plastycznych do Gminnego Ośrodka Kultury upływa 17 września

2021 r. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą mailową (gok.chelmsl.konkurs@gmail.com)

Wyniki konkursu w dniu 22 września 2021r. na stronie internetowej GOK-u oraz na Facebboku.

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno promocyjnych.

Każda praca powinna posiadać na odwrocie doczepioną metryczkę. Prosimy żeby nie podpisywać prac z przodu.

Do pracy należy dołączyć zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

„Suknia Pani Jesień „

…………………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………….. ………….wiek……………

 

……………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                               ………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (podpis rodzica/opiekuna )

 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs plastyczny

Suknia Pani Jesień ”

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wiek dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….