Konkurs plastyczny „Barwy jesieni”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym !!! 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Barwy jesieni”
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim
2. Konkurs przeznaczony dla dzieci przedszkolnych (3-6 lat) i uczniów szkół podstawowych.
I kategoria przedszkola (3-6 letnie)
II kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
III kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI
IV kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII
3. Celem konkursu jest:
Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
4. Technika wykonania– prace wykonane mogą być dowolną techniką w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę ).
FORMAT PRACY PLASTYCZNEJ A-3
5. Kryteria oceny:
Estetyka wykonania pracy, trudność wykonania, pomysłowość, samodzielność (prace wykonane przez rodziców nie będą brane pod uwagę).
6. Termin nadsyłania prac plastycznych do Gminnego Ośrodka Kultury upływa 30 września
2022 r. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą mailową (gok.chelmsl.konkurs@gmail.com)
Wyniki konkursu w dniu 5 października 2022 r. na stronie internetowej GOK-u oraz na Facebooku.
Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
8. Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.
9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno promocyjnych.
10. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, przedszkole, klasę oraz numer telefonu kontaktowego.
Prosimy nie podpisywać prac z przodu!
11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
13. Nagrody nieodebrane do 28—go października 2022 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.
ZAPRASZAMY!