KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

BARANEK WIELKANOCNY

Tematem konkursu plastycznego jest BARANEK WIELKANOCNY wykonany zgodnie z obrzędami religijnymi nawiązującymi do Świąt Wielkanocnych.

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim

2. Konkurs przeznaczony dla dzieci przedszkolnych (3-6 lat) i uczniów szkół podstawowych.

I kategoria przedszkola (3-6 letnie)

II kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy I-III

III kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy IV- VI

IV kategoria uczniowie szkół podstawowych klasy VII – VIII

3. Celem konkursu jest:

Pielęgnowanie i propagowanie tradycji i symboli związanych z Świętami Wielkanocnymi. Rozwijanie zdolności manualnych i inwencji twórczej . Rozwijanie zainteresowań artystycznych dziecka poprzez poznanie nowych technik plastycznych. Pobudzeni wyobraźni dziecka i aktywności twórczej.

4. Technika wykonaniaprace wykonane mogą być dowolną techniką.

Forma pracy : płaska ( np. obraz , kolaż, wyklejanka, ) lub przestrzenna ( np. z masy solnej, papieru , słomy , butelki, ciasta, gliny , włoczki )

5. Kryteria oceny:

Estetyka wykonania pracy, trudność wykonania, pomysłowość, samodzielność.


6. Termin składania prac plastycznych do Gminnego Ośrodka Kultury upływa 19 marca

2024 r. Prace należy dostarczyć osobiście. Wyniki konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 27 marca 2024 r. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

8. Ostateczny i niepodważalny werdykt podejmie jury konkursowe.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych na konkurs do działań informacyjno promocyjnych.

10. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, przedszkole, klasę oraz numer telefonu kontaktowego. Prosimy nie podpisywać prac z przodu!

11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

13. Nagrody nieodebrane do 8—go kwietnia 2024 r. przechodzą na własność organizatora konkursu.

 

ZAPRASZAMY!

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

BARANEK WIELKANOCNY

.………………………………………………

 

miejscowość, data

……………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………….. ………….wiek……………

 

…………………………………………… ………………………………………

(miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna )

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs plastyczny

BARANEK WIELKANOCNY ”

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………

Wiek dziecka…………………………………

Nazwa i adres placówki…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………..