Gminny konkurs śląskiej pieśni powstańczej

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO

TEN DWUDZIESTY PIERWSZY ROCZEK”

 1. Organizator konkursu.

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmie Śląskim, ul. Owocowa 10.

 2. Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Chełm Śląski mgr inż. Stanisława Jagody.

 1. Cele konkursu.

 1. Propagowanie i popularyzacja śląskiej kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

 2. Ocalenie od zapomnienia pieśni związanych z Powstaniami Śląskimi.

 3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości i aktywności artystycznej.

 4. Rozwijanie talentów estradowych.

 5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 1. Warunki konkursu.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych na terenie gminy Chełm Śląski.

 2. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą soliści lub zespoły muzyczne.

 3. Przegląd odbędzie się 5.11.2021 r. w auli Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmie Śląskim w godzinach popołudniowych. Wykonawcy zostaną poinformowani o godzinie występu drogą mailową.

 4. Występy oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  1. uczniowie klas I-III;

  2. uczniowie klas IV-VI;

  3. uczniowie klas VII-VIII;

oraz z uwzględnieniem podziału na solistów i zespoły.

 1. Uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną pieśń związaną z Powstaniami Śląskimi. Tytuł nie może być powtórzony przez uczestników jednej placówki.

 2. Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.

 3. Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.

 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (zał. nr 1) oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów (zał. nr 2)

 5. Uczestnictwo w konkursie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz zgodą rodziców/opiekunów należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Owocowej 10, bądź przesłać skan wskazanych dokumentów na adres mailowy gok.chelmsl.konkurs@gmail.com do 29.10.2021 r.

 6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji i promocji konkursu.

 7. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora wyłoni zwycięzców.

 8. Ocenie jury podlegać będą walory artystyczne, a w szczególności: oryginalność, kreatywność, ciekawa interpretacja, oryginalna aranżacja, estetyka wykonania.

 9. Wszystkie decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu

 10. Lista zwycięzców zostanie opublikowana 8.11.2021 r. na stronie internetowej Gminy Chełm Śląski oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

 11. Zwycięzcy konkursu zaprezentują swoje pieśni podczas koncertu galowego, który odbędzie się w auli Gminnego Ośrodka Kultury 11.11.2021 r. Podczas koncertu zostaną wręczone nagrody.

 12. Dla wszystkich uczestników przeglądu przewidziana jest nagroda w formie jednodniowej wycieczki.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym oraz pianinem cyfrowym.

 2. Organizator przewiduje próbę akustyczną w dniach 8-10.11.2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 3. Ogłoszenie o konkursie wraz z niniejszym regulaminem oraz kartą zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej organizatora.

 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu, bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

 1. Lista przykładowych tytułów śląskich pieśni powstańczych:

 1. Do bytomskich strzelców
 2. Ten dwudziesty pierwszy roczek
 3. Od Bytomia bita droga
 4. Znam ja jeden piękny zamek
 5. Kajże mi się podzioł mój synecek miły
 6. Już zachodzi czerwone słoneczko
 7. Słonko jasne za te czarne chmury
 8. Tam od Odry, tam od Warty
 9. Czemu płaczesz, ty powstańczej
 10. Idą powstańcy znów na bój
 11. Ej, dostanę żytko
 12. Hej, powstań ludu śląski
 13. Czemu płaczesz, ty powstańczej
 14. Tęskni dziołcha do syneczka
 15. Już wszystkich syneczków
 16. Poszli wszyscy na powstanie
 17. Grywom na harmonii
 18. Już plebiscyt tu nadchodzi
 19. A nad naszą Odrą
 20. Biją się powstańcy do opolskiej góry